WEB pro RADOST

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. SMLUVNÍ STRANY

Poskytovatel:

Pavel Hodan Větrná 677
53973 Skuteč
IČO: 74800752
(dále jen „poskytovatel“)

a

Objednavatel:

Objednavatelem je právnická nebo fyzická osoba, která provede objednání služby prostřednictvím elektronické pošty na adrese pavel@hodan.eu popř. info@webproradost.cz (dále jen „objednavatel“)

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY
2.1. Po dokončení procesu objednání služby je objednavateli zaslána výzva k platbě. Úhradou výzvy k platbě dochází k uzavření smlouvy mezi poskytovatelem a objednavatelem. Objednavatel zároveň vyslovuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.
2.2. Smlouva o poskytování služby vstupuje v platnost dnem uhrazení výzvy k platbě vztahující se k předmětu této smlouvy a platí na dobu neurčitou s výpovědní dobou v ní uvedenou.
2.3. Objednavatel souhlasí s tím, že smlouva není uzavřena v písemné formě. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto obchodní podmínky.

3. PLATNOST A VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ
3.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro poskytování služeb poskytovatelem.
3.2. Webhosting – služba zajištující provoz www stránek, dynamických internetových aplikací a elektronické pošty pro zvolené doménové jméno prostřednictvím sdílených prostředků poskytovatele (serverů, routerů a dalších technologických zařízení poskytovatele).
3.3. Server – systém technických a softwarových prostředků poskytovatele, pomocí kterého jsou poskytovány služby objednavateli. Server je připojen do sítě internet.
3.4. HW – (hardware) veškeré fyzicky existující technické vybavení počítače nebo serveru
3.5. SW – (software) sada všech počítačových programů používaných v počítači nebo na serveru
3.6. Sít internet – je nehomogenní prostředí technologických prostředků poskytovatele a technologických prostředků třetích stran.
3.7. Sdílený pronájem prostředků poskytovatele, technologické prostředky poskytovatele – jedná se o pronájem hardwarových a softwarových prostředků poskytovatele objednavateli. Pronajímané prostředky jsou sdíleny mezi více zákazníky poskytovatele.
3.8. Vyhrazený pronájem prostředků poskytovatele – jedná se o výhradní pronájem hardwarových a softwarových prostředků poskytovatele objednavateli. Výhradním pronájmem se rozumí pronájem, který není sdílen s dalšími objednavateli.
3.9. Doménové jméno – jedná se o jmenný název, který poskytuje správce doménových jmen vlastníkovi doménového jména.
3.10. Provoz doménového jména – zahrnuje provoz primárních a sekundárních DNS serverů, které spravují informace potřebné pro provoz doménového jména.
3.11. Hlavní doména – doména, pro kterou je objednán webhostingový program. Každý webhostingový program může mít pouze jednu hlavní doménu.
3.12. Alias doména – jedná se o doménové jméno, které je přidruženo k hlavní doméně. Pro alias doménu musí platit, že se zobrazí stejný obsah stránek jako pro hlavní doménu. Alias doména může být buď přesměrována na hlavní doménu, nebo směřována do webhostingového prostoru hlavní domény. Pro oba případy musí být splněna podmínka zobrazování stejného obsahu.
3.13. VPS – virtuální privátní server.
3.14. ManagedServer – server ve vlastnictví poskytovatele, který je vyhrazen v plném rozsahu HW a SW pouze objednavateli. HW a SW údržbu serveru provádí poskytovatel. Objednavatel nemá „root přístup“ k serveru.

4. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNAVATELE
4.1. Práva využívat prostředky poskytovatele vznikají objednavateli po uhrazení příslušných poplatků na dobu jednoho roku, případně se prodlužují po uhrazení příslušných udržovacích poplatků na dobu jednoho roku.
4.2. Práva a povinnosti objednavatele vymezené těmito obchodními podmínkami se vztahují na objednavatele a všechny osoby, kterým umožní objednavatel přístup k prostředkům poskytovatele prostřednictvím svých uživatelských účtů a hesel. Objednavatel může sdělit přístupová jména a hesla k uživatelským účtům třetí osobě pouze v případě, že je tato situace nezbytně nutná pro využívání služeb poskytovatele objednavatelem.
4.3. Poskytovatel umožní využití svých technologických prostředků výhradně pro provoz dat spojených s doménovým jménem objednavatele.
4.4. Objednavatel má právo využívat služeb virtuálního webového serveru pro provoz statických a dynamických internetových stránek objednavatele. Rozsah poskytovaných služeb je dán objednáním konkrétního webhostingového programu. Objednavatel má právo využívat služeb elektronické pošty a to jak pro příjem, tak i odesílání zpráv.
4.5. Objednavatel nesmí využívat technologické prostředky poskytovatele pro rozesílání nevyžádané pošty, označované také jako SPAM.
4.6. Objednavatel může využívat technologických prostředků poskytovatele vztahujících se k poskytované službě neomezeně. Míra využití prostředků poskytovatele objednavatelem může být ze strany poskytovatele jednostranně omezena nebo pozastavena v případě, že využití těchto prostředků překročí míru obvyklou pro využívání těchto prostředků.
4.7. Objednavatel si je vědom, že služba je využívána na sdílených prostředcích poskytovatele a proto nemůže být veškerá kapacita prostředků poskytovatele využívaná objednavatelem.
4.8. Objednavatel nesmí využívat sdílené prostředky poskytovatele takovým způsobem, který by vedl k omezení práv dalších zákazníků poskytovatele, případně k omezení samotného poskytovatele.
4.9. Objednavatel je zodpovědný za funkčnost umístěných skriptů. Objednavatel nesmí v rámci webhostingu na technologických prostředcích poskytovatele provozovat skripty, které nadměrně zatěžují prostředky poskytovatele a dále skripty, které se snaží o narušení bezpečnosti prostředků poskytovatele a dat ostatních zákazníků poskytovatele.
4.10. V případě, že poskytovatel upozorní objednavatele prostřednictvím kontaktního e-mailu objednavatele na skripty, které nadměrně zatěžují nebo jsou hrozbou pro bezpečnost technologických prostředků poskytovatele je objednavatel povinen provést nápravu nebo odstranění těchto skriptů. Náprava nebo odstranění skriptů musí být provedeno neprodleně, nejpozději však do 24hodin po doručení e-mail zprávy obsahující upozornění na server, kde je umístěna e-mail schránka objednavatele.
4.11. Objednavatel nesmí využívat prostředky poskytovatele pro šíření obsahu, který je v rozporu s platnými zákony ČR, EU případně státu objednavatele nebo dobrými mravy.
4.12. Objednavatel nesmí využívat prostředky poskytovatele následujícím způsobem:
• k provozování chatů (komunikace více uživatelů v reálném čase),
• pro provozování on-line her,
• download serverů,
• warez, gamez, crack serverů,
• serverů s erotickým obsahem,
• fotogalerií, které nejsou určeny výhradně pro potřeby objednavatele,
• ukládání velkých souborů a umožnit stahování těchto souborů třetím osobám,
• využívat FTP prostor serveru pro uložení nadměrného množství dat, které nejsou součástí provozované webové prezentace nebo používat tento prostor pro výměnu souborů s třetími osobami,
• provozovat webovou prezentaci, která obsahuje nadměrné množství multimediálních souborů (mp3, avi, mpeg, wmv, atd…).
4.13. Objednavatel nesmí využívat technologické prostředky poskytovatele k šíření informací poškozujících poskytovatele.
4.14. Objednavatel je povinen při objednání webhostingových služeb uvést pravdivé údaje, které budou poskytovatelem využity pro fakturaci, případně objednání služeb u třetích osob. Objednáním služeb u třetích osob se rozumí zejména registrace, změnu registrátora a prodloužení doménového jména objednavatele v případě, že objednavatel tuto službu po poskytovateli vyžaduje.
4.15. Poskytovatel je povinen udržovat v tajnosti přístupová jména a hesla k uživatelským účtům. Tuto povinnost přebírá i za osoby, kterým tyto údaje sdělí na základě bodu 4.2.
4.16. Objednavatel je povinen neprodleně poskytovateli sdělit veškeré změny v kontaktních údajích objednavatele.
4.17. Objednavatel si je vědom, že zodpovídá za úmyslné i neúmyslné škody na prostředcích poskytovatele. Objednavatel zároveň zodpovídá za úmyslné i neúmyslné škody osob, kterým sdělil přístupové údaje k uživatelským účtům umístěných na prostředcích poskytovatele nebo osobám, které se k těmto údajům dostaly zaviněním objednavatele. Poskytovatel má právo na objednavateli žádat náhradu škody včetně ušlého zisku.
4.18. Objednavatel bere na vědomí, že poskytované služby jsou svým zaměřením určeny převážně pro přenos dat do sítě NIX. Objednavateli u jehož služeb přenos dat mimo ČR výrazně převyšuje přenos dat do sítě NIX nebo několikanásobně převyšuje průměrný přenos dat běžný pro poskytované služby, může být poplatek za měsíční přenos dat mimo ČR poskytovatelem zpětně vyúčtován. Jestliže uživatel předpokládá větší míru přenosu dat, je povinen tuto skutečnost předem oznámit poskytovateli a vyčkat na jeho stanovisko.
4.19. V případě využívaní služby VPS bere objednavatel na vědomí, že je povinen se řádně starat o nainstalovaný operační systém, včetně pravidelné aktualizace a instalace bezpečnostních oprav.

5. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ REGISTRACE, PŘEVOD A PRODLOUŽENÍ DOMÉNOVÉHO JMÉNA OBJEDNAVATELE
5.1. Poskytovatel je oprávněn v případě, kdy to charakter služby vyžaduje nebo v případě, kdy to požaduje samotný objednavatel provádět prostřednictvím svého smluvního partnera zprostředkování registrace, změnu registrátora a prodloužení doménového jména zadaného objednavatelem.
5.2. Změna registrátora může být provedena pouze u doménových jmen, pro které je objednavatel vlastníkem.
5.3. Poskytovatel se může stát technickým správcem doménového jména objednavatele v případě, že je doménové jméno spravováno smluvním registrátorem.
5.4. Poskytovatel zajistí provedení registrace nebo prodloužení doménového jména neprodleně po přijetí příslušných plateb na svůj účet, které se k provedení registrace nebo prodloužení doménového jména vztahují. Poskytovatel nemusí provést registraci nebo prodloužení doménového jména v případě, že tomu brání potíže na straně objednavatele nebo na straně třetí osoby.
5.5. Objednavatel bere na vědomí, že registrace nebo prodloužení doménového jména bude provedena až po připsání požadované finanční částky spojené s touto službou na účet poskytovatele. Částka připsána na účet poskytovatele musí být jednoznačně identifikovatelná pro účely provedení registrace nebo prodloužení doménového jména poskytovatele. Pouhé vyplnění registrace na stránkách poskytovatele není dostačující k provedení registrace nebo prodloužení doménového jména.
5.6. Objednavatel je povinen řídit se pravidly pro využívání doménového jména. Tyto pravidla jsou k dispozici na www stránkách správce příslušné domény nejvyšší úrovně.
5.7. Práva a povinnosti spojené s držením doménového jména objednavatelem se řídí smluvním ujednáním mezi smluvním registrátorem poskytovatele a objednavatelem. Poskytovatel neručí za plnění práv a povinností mezi smluvním registrátorem a objednavatelem.
5.8. Objednavatel bere na vědomí, že informace ohledně doby platnosti doménového jména (expirace) a převod na smluvního registrátora poskytovatele je povinen sledovat objednavatel samostatně, a že poskytovatel nenese za tyto skutečnosti zodpovědnost.
5.9. Poskytovatel má právo provádět souhlasy s podmínkami registrace a provozem doménového jména za objednavatele v případě, že je poskytovatel technickým správcem pro domény objednavatele.
5.10. Poskytovatel se zavazuje, že nikdy nebude vyvíjet aktivity, které by vedly k převodu vlastnických práv k doménovému jménu z objednavatele na poskytovatele.
5.11. Objednavatel si je vědom, že používáním zvoleného doménového jména nesmí být porušována práva třetích osob, ochranné známky, obchodní značky, a pod. Objednavatel musí vyvinout maximální úsilí, které vede k zjištění, že nejsou porušována výše uvedená práva. Poskytovatel nenese zodpovědnost za porušení těchto práv.
5.12. Poskytovatel neodpovídá za registraci doménového jména jinými subjekty, při registraci nového doménového jména, v době čekání na poskytnutí úhrady objednavatelem.
5.13. Objednavatel si je vědom, že poskytovatel předá registrátorovi potřebné údaje pro registraci domény (jméno, adresu, telefon, e-mail, datum narození, identifikační údaje firmy). Objednavatel bere na vědomí, že některé takto poskytnuté údaje mohou být následně veřejně dostupné.

6. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE
6.1. Poskytovatel je povinen zajistit provoz svých technologických prostředků, které objednavatel využívá v rámci webhostingu. Výjimku z této povinnosti tvoří situace, které nemohou být ovlivněny poskytovatelem, a nelze jim předcházet. Mezi tyto situace může patřit výpadek prostředků poskytovatele připojení k internetu, výpadek elektrického proudu, zásah vyšší moci, apod. nebo úkony nezbytné k zajištění provozu technologických zařízení poskytovatele (údržba hardware, aktualizace a konfigurace software).
6.2. Poskytovatel je povinen zajišťovat správu svých technologických prostředků. Z důvodu plnění této povinnosti může poskytovatel provést odstavení nebo omezení poskytovaných služeb. V případě, že se jedná o plánované omezení nebo odstavení poskytovaných služeb je povinen poskytovatel provést předem oznámení této skutečnosti na stránkách www.webproradost.cz a to nejpozději 24hod. před plánovaným omezením nebo odstávkou poskytovaných služeb.
6.3. Poskytovatel je povinen vynaložit maximální úsilí k ochraně svých technologických prostředků a dat uživatelů před zásahem třetí stranou.
6.4. Na technologických prostředcích poskytovatele může docházet k výpadkům, dočasnému omezení nebo pozastavení poskytovaných služeb. Poskytovatel vyvine maximální úsilí k tomu, aby k takovýmto výpadkům nedocházelo.
6.5. Objednavatel bere na vědomí, že i přes maximální úsilí poskytovatele může dojít k trvalé ztrátě uložených dat objednavatele. I přesto, že poskytovatel provádí pravidelné zálohování dat objednavatele, bere objednavatel na vědomí, že musí provádět samostatně zálohu svých dat na své náklady.
6.6. Poskytovatel má právo jednostranně omezit nebo znemožnit využívání svých technologických prostředků objednavatelem v případech, kdy svým využíváním technologických prostředků poskytovatele by mohl objednavatel omezit nebo poškodit ostatní zákazníky poskytovatele. A dále v případě porušení povinností objednavatele uvedených zejména v bodech 4.3, 4.6, 4.9, 4.10 až 4.14.. Poskytovatel může provést znemožnění využívání svých technologických prostředků objednavatele bez předchozího upozornění.
6.7. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné škody nebo ušlý zisk objednavatele v souvislosti s používáním služeb poskytovatele.
6.8. Poskytovatel je oprávněn v případě potřeby přistoupit ke změně IP adres serverů. Tyto změny musí poskytovatel oznámit na stránkách www.webproradost.cz nejpozději 14 dnů před plánovanou změnou IP adres.
6.9. Poskytovatel má právo provádět automatickou analýzu e-mail zpráv pro detekci spamu a virů. V případě, že je e-mail zpráva označena jako spam je do předmětu zprávy vložena informace o tom, že daná zpráva byla označena jako spam. E-mail zpráva, která je ohodnocena jako spam se skóre větším než 9 nebo je zjištěno, že obsahuje vir, není doručena, ale její doručení je odmítnuto. Ohodnocení e-mail zprávy se řídí pravidly programu SpamAssassin.

7. OCHRANA DAT
7.1. Poskytovatel i objednavatel jsou zavázáni považovat veškeré údaje související s poskytováním služby za důvěrné, které nesmějí být zpřístupněny třetí osobě.
7.2. Objednavatel může přijmout opatření k ochraně a utajení svých dat. Musí to však učinit způsobem kompatibilním s technologickými prostředky poskytovatele.
7.3. Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené objednavateli v důsledku výpadku sítě internet, opožděného dodání či poškození dat během přenosu.

8. ODPOVĚDNOST POSKYTOVATELE ZA VADY SLUŽEB
8.1. Reklamaci poskytované služby může objednavatel uplatnit e-mailem zaslaným na adresu pavel@hodan.eu .
8.2. Objednavatel bere na vědomé, že poskytované služby nejsou určeny pro použití v situacích, kdy může dojít ke vzniku větších nebo závažných škod. Poskytovatel v takovémto případě nenese odpovědnost za případnou vzniklou škodu.
8.3. V případě vzniku škod na straně objednavatele v souvislosti s odpovědnosti poskytovatele za vady poskytovaných služeb, si smluvní strany dohodly omezení náhrady případné škody tak, že maximální výše náhrady škody je 100Kč (slovy: jedno_sto_korun_českých) včetně ušlého zisku.

9. CENY ZA SLUŽBY, JEJICH ÚČTOVÁNÍ A ÚHRADY
9.1. Ceny za sjednané služby jsou cenami smluvními podle zákona č. 526/90 Sb.
9.2. Veškeré ceny (není-li uvedeno jinak) jsou cenami s DPH.
9.3. Ceny za sjednané služby jsou fakturovány jednou ročně formou výzvy k platbě. Výzva k platbě je zasílána prostřednictvím e-mailu na kontaktní nebo fakturační e-mail objednavatele. Na základě uhrazení výzvy k platbě je provedena aktivace nebo prodloužení fakturovaných služeb. Daňový doklad je vystaven nejpozději do 14ti dnů od přijetí platby.
9.4. Objednavatel je povinen uhradit všechny závazky v termínu splatnosti. Termín splatnosti se má na mysli den připsání příslušné částky na účet poskytovatele.
9.5. V případě neuhrazení výzvy k platbě je poskytovatel oprávněn přerušit poskytování služeb objednavateli a to bez předchozího upozornění.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1. Objednavatel bere na vědomí, že zpracování osobních, provozních a lokalizačních údajů se řídí pravidly, které jsou popsány v samostatném GDPR dodatku, který je nedělnou součástí těchto VOP.
10.2. Smlouva je účinná ode dne aktivace služeb. Uzavírá se na dobu neurčitou. Platnost smlouvy je možné ukončit výpovědí bez udání důvodů oběma smluvními stranami. Výpověď musí být zaslána na kontaktní e-mail adresu druhé strany. V případě výpovědi objednavatele musí být výpověď doručena 14dní před ukončení poskytovaných služeb. V případě závažného porušení povinností zúčastněných stran lze podat výpověď služeb okamžitě.
10.3. V případě, že je služba vypovězena ze strany poskytovatele, má objednavatel právo na vrácení poměrné části poplatku za objednané služby za nevyužité období. Nárok na vrácení poměrné části poplatku za objednané služby zaniká v případě závažného porušení povinnosti objednavatele, které jsou uvedeny v těchto obchodních podmínkách.
10.4. V případě, že je služba vypovězena ze strany objednavatele nemá objednavatel nárok na vrácení poměrné části z poplatku za objednané služby za nevyužité období.
10.5. V případě ukončení smluvního vztahu může poskytovatel provést odstranění dat objednavatele nejdříve jeden týden po ukončení smluvního vztahu. Poskytovatel není povinen předem upozornit objednavatele, že dojde k odstranění dat objednavatele.
10.6. Případné odchylky od těchto všeobecných obchodních podmínek, pokud budou mezi poskytovatelem a objednavatelem sjednány, musí mít písemnou oboustranně podepsanou formu.

10.7. Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 24. 5. 2018 a ruší platnost všech předcházejících obchodních podmínek služby poskytovatele.

Ve Skutči dne 24.5.2018


Dodatek všeobecných obchodních podmínek ve vztahu k GDPR
ZPRACOVATELSKÁ SMLOUVA

Dodatek upravuje smluvní vztahy mezi poskytovatelem služby a odběratelem vzhledem k NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

Vymezení základních pojmů

GDPR (General Data Protection Regulation) – nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

DPO (Data Protection Officer) – pověřenec pro ochranu osobních údajů poskytovatele.

Subjekt dat (Data subject) – fyzická osoba nepodnikatel.

Správce dat (Data controller) – fyzická osoba podnikatel, nebo právnická osoba.

Zpracovatel dat (Data processor) – poskytovatel služby v případě, kdy odběratelem dat je správce dat.

Technologie poskytovatele – technická infrastruktura, která je nezbytná pro poskytování služeb odběrateli.

HW (hardware) – veškeré fyzicky existující technické vybavení sítě, počítače nebo serveru.

SW (software) – sada všech počítačových programů používaných v počítači nebo na serveru.

Smluvní strany

Poskytovatel služby Pavel Hodan
Větrná 677
53973 Skuteč
IČ: 74800752

zastoupena
Ing. Liborem Holubem, Ph.D.
Krakovská 1108/5
700 30 Ostrava – Hrabůvka
IČ: 70311919 DIČ: CZ7901045581 (dále jen „poskytovatel“)
DPO poskytovatele – Ing. Václav Duc

Odběratel služby:

Odběratelem v souvislosti s tímto dodatkem obchodních podmínek je fyzická osoba, právnická osoba nebo fyzická osoba podnikatel, která provedla objednání služby prostřednictvím elektronické pošty na adrese pavel@hodan.eu popř. info@webproradost.cz a jedná se o subjekt dat, který je v přímém vztahu s poskytovatelem služby jako správcem dat, nebo se jedná o fyzickou osobu podnikatele/právnickou osobu jako správce dat ve vztahu k poskytovateli jako zpracovateli dat. (dále jen „odběratel“)

Článek I. Fyzické uložení a umístění dat

1. Fyzické uložení dat v elektronické nebo papírové podobě
Poskytovatel ukládá data o subjektu dat v roli správce dat a data odběratele jako správce dat v roli zpracovatele dat v následujících lokalitách:

DC MI BRNO – umístění primárních technologií a primárních záloh, uložení dat výhradně v elektronické podobě
Datacentrum společnosti Master Internet, s.r.o, – Cejl 20, 602 00 Brno, Česká Republika IČ: 26277557, DIČ: CZ26277557
Zapsaná v obch. rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 41160

DC MI PRAHA – umístění sekundárních technologií a sekundárních záloh, uložení dat výhradně v elektronické podobě
Datacentrum společnosti Master Internet, s.r.o, – Kodaňská 46, 101 00 Praha 10, Česká Republika
IČ: 26277557, DIČ: CZ26277557
Zapsaná v obch. rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 41160

MSIC Ostrava – kancelářské prostory a umístění terciálních záloh, uložení dat v elektronické a papírové podobě
Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s.
Technologická 372/2 708 00 Ostrava-Pustkovec, Česká Republika

Kancelář Skuteč – kancelářské prostory a umístění příležitostných záloh, uložení dat v elektronické a papírové podobě
Větrná 677, Skuteč 53973, Česká Republika

Článek II. Ochrana osobních údajů

1. Rozsah zpracování osobních údajů
Poskytovatel přistupuje ke zpracování osobních údajů odběratelů vždy odpovědně tak, aby bylo účelné a maximálně bezpečné. Poskytovatel zpracovává osobní údaje výhradně za účelem poskytování objednaných služeb odběrateli a za účelem informování o změnách v rámci těchto služeb.

Poskytovatel zpracovává následující osobní údaje:

• identifikační a adresní údaje
• akademický titul
• jméno
• příjmení
• korespondenční adresa
• fakturační adresa
• elektronické kontaktní údaje
• telefon (pevný nebo mobilní)
• e-mailová adresa
• jiné elektronické údaje: IP adresa, cookies

2. Rozsah zpracování citlivých údajů
Poskytovatel neukládá a nezpracovává žádné údaje, které spadají do kategorie citlivých údajů dle GDPR.

3. Poskytování osobních údajů
Poskytovatel zpracovává osobní údaje výhradně z důvodu poskytování služeb objednaných odběratelem. Osobní údaje dále nijak neposkytuje třetím subjektům vyjma situací, kdy je poskytnutí těchto údajů vyžadováno zákonem.

4. Doba zpracování dat a právo na zapomenutí
Zpracování osobních údajů probíhá automaticky nebo manuálně po dobu trvání poskytování služby objednané odběratelem. V případě, že dojde k ukončení služby, provede poskytovatel na požádání smazání nebo anonymizaci zpracovávaných dat a to v časovém období nejpozději do dvaceti čtyř měsíců.

5. Ochrana osobních údajů subjektu dat
Provozovatel vynakládá maximální úsilí k ochraně osobních, provozních a lokalizačních údajů subjektu dat tak, aby tyto údaje nebylo možné zcizit nebo zneužít třetí osobou.

6. Ochrana dat uložených správcem dat na technologiích zpracovatele dat
Provozovatel, jakožto zpracovatel dat ve vztahu ke správci dat prohlašuje, že veškeré

technologie využívané pro zpracování a uložení dat správcem dat jsou ve výhradním vlastnictví provozovatele. Provozovatel vynakládá maximální úsilí k ochraně dat správce dat. K technologiím provozovatele mají přístup výhradně proškolení zaměstnanci provozovatele a vybraní zaměstnanci datacentra, kde jsou technologie provozovatele umístěny. Odběratel v roli správce dat bere na vědomí, že provozovatel v roli zpracovatele dat provádí fyzickou a SW ochranu dat v rozsahu poskytovaných služeb. Provozovatel neručí za únik dat, který vznikne v souvislosti s chybou v aplikacích používaných odběratelem nebo v souvislosti s činností zaměstnance nebo subdodavatele odběratele.

7. Zabezpečení dat subjektu dat ve vztahu ke správci dat a zabezpečení dat správce dat ve vztahu ke zpracovateli dat
Provozovatel jak v roli správce dat, tak i v roli zpracovatele dat vynakládá maximální úsilí k ochraně dat subjektu dat (v roli správce dat) nebo správce dat (v roli zpracovatele dat).

• Zabezpečení dat z pohledu síťového provozu – v rámci poskytovaných služeb používá provozovatel dvoustupňovou DDoS a IDS/IPS ochranu. První stupeň ochrany je realizován prostředky provozovatele datacentra na síťové úrovni. Druhý stupeň ochrany je provozován přímo poskytovatelem a to na úrovni síťové (DDoS) a aplikační (IDS/IPS). Odběratel bere na vědomí, že IDS/IPS ochrana nemůže odfiltrovat všechny dostupné hrozby. IDS/IPS ochrana je schopna filtrovat již známé typy hrozeb a některé hrozby určené na základě heuristické analýzy síťového a aplikačního provozu. Odběratel je povinen zajišťovat pravidelnou aktualizaci jím používaných webových aplikací a vynakládat maximální úsilí k zabezpečení svých dat.

• Zabezpečení z pohledu zaměstnanců provozovatele – zaměstnanci provozovatele jsou povinni absolvovat pravidelná bezpečnostní školení, kde jsou informováni o způsobu využití svých bezpečnostních oprávnění. Bezpečnostní oprávnění jednotlivých zaměstnanců jsou v pravidelných intervalech revidována a upravována tak, aby odpovídala rozsahu pracovní náplně zaměstnance.

• Zabezpečení dat z pohledu technologií provozovatele – nedílnou součásti služeb poskytovaných provozovatelem je pravidelná aktualizace a údržba veškerého SW vyjma služeb, které si odběratel spravuje zcela samostatně. Veškeré technologie provozovatele jsou podrobovány pravidelným bezpečnostním auditům.

Ve Skutči dne 24.05.2018